begara süvrasi eyet 85 kendini müslim sanan 2 milyar inse-en gur-eni tecviyd şirki ile okuyarak kefir oldu

  • 0
  • 0
   ŞEDE TENVİYN TECVİYD ŞİRK’TİR TECVİYD’SİZ VEHY GUR-ENÜ HAKİYM BEGARA SÜVRA’Sİ EYET 8️⃣5️⃣
   .
   Q ثُمَ اَنْتُمْ هَوُلَاِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقَاَ مِنْكُمْ مِنْ دِيَرِهِمْ تَظَهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِاَلْاِثْمِ وَاَلْعُدْوَنِ وَاِنْ يَاَتُوْكُمْ اُسَرَىْ تُفَدُوْهُمْ وَهُوَ مُحَرَمُ عَلَيْكُمْ اِخْرَجُهُمْ اَفَتُوْمِنُوْنَ بِبَعْضِ اَلْكِتَبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضِ فَمَاَ جَزَاُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ اِلَاَ خِزْىُ فِىْ اَلْحَيَوَةِ اَلْدُنْيَاَ وَيَوْمَ اَلْقِيَمَةِ يُرَدُوْنَ اِلَىْ اَشَدِ اَلْعَذَاَبِ وَمَاَ اَلْلَهُ بِغَفِلِ عَمَاَ تَعْمَلُوْنَ
   .
   SÜME ENTÜM HEVÜLEİ TEGTÜLÜVNE ENFÜSEKÜM VE TÜHRICÜVNE FERIYGAE MİNKÜM MİN DİYERIHİM TEZAHERUVNE ALEYHİM BİEL-İSMİ VE EL-UDVENİ VE İN YE-ETÜVKÜM ÜSERAY TÜFEDUVHÜM VE HÜVE MÜHARAMÜ ALEYKÜM İHRACÜHÜM EFETÜVMİNÜVNE BİBEADI EL-KİTEBİ VE TEKFÜRUVNE BİBEADI FEME-E CEZEÜ MEN YEFALÜ ZELİKE MİNKÜ-M İLE-E HIZYÜ FİY EL-HAYEVETİ EL-DÜNYE-E VE YEVME EL-GIYEMETİ YÜRADÜVNE İLEY EŞEDİ EL-AZE-EBİ VE ME-E EL-LEHÜ BİĞAFİLİ AME-E TEAMELÜVNE.
   .
   Q ثُ-مَ-اَ-نْ-تُ-مْ-هـَ-وُ-لَ-اِ-تَ-قْ-تُ-لُ-وْ-نَ-اَ-نْ-فُ-سَ-كُ-مْ-وَ-تُ-خْ-رِ-جُ-وْ-نَ-فَ-رِ-ىْ-قَ-اَ-مِ-نْ-كُ-مْ-مِ-نْ-دِ-ىَ-رِ-هـِ-مْ-تَ-ظَ-هـَ-رُ-وْ-نَ-عَ-لَ-ىْ-هـِ-مْ-بِ-اَ-لْ-اِ-ثْ-مِ-وَ-اَ-لْ-عُ-دْ-وَ-نِ-وَ-اِ-نْ-ىَ-اَ-تُ-وْ-كُ-مْ-اُ-سَ-رَ-ىْ-تُ-فَ-دُ-وْ-هـُ-مْ-وَ-هـُ-وَ-مُ-حَ-رَ-مُ-عَ-لَ-ىْ-كُ-مْ-اِ-خْ-رَ-جُ-هـُ-مْ-اَ-فَ-تُ-وْ-مِ-نُ-وْ-نَ-بِ-بَ-عْ-ضِ-اَ-لْ-كِ-تَ-بِ-وَ-تَ-كْ-فُ-رُ-وْ-نَ-بِ-بَ-عْ-ضِ-فَ-مَ-اَ-جَ-زَ-اُ-مَ-نْ-ىَ-فْ-عَ-لُ-ذَ-لِ-كَ-مِ-نْ-كُ-مْ-اِ-لَ-اَ-خِ-زْ-ىُ-فِ-ىْ-اَ-لْ-حَ-ىَ-وَ-تِ-اَ-لْ-دُ-نْ-ىَ-اَ-وَ-ىَ-وْ-مَ-اَ-لْ-قِ-ىَ-مَ-تِ-ىُ-رَ-دُ-وْ-نَ-اِ-لَ-ىْ-اَ-شَ-دِ-اَ-لْ-عَ-ذَ-اَ-بِ-وَ-مَ-اَ-اَ-لْ-لَ-هـُ-بِ-غَ-فِ-لِ-عَ-مَ-اَ-تَ-عْ-مَ-لُ-وْ-نَ
   .
   SÜ-ME-E-N-TÜ-M-HE-VÜ-LE-İ-TE-G-TÜ-LÜ-V-NE-E-N-FÜ-SE-KÜ-M-VE-TÜ-H-RI-CÜ-V-NE-FE-RI-Y-GA-E-Mİ-N-KÜ-M-Mİ-N-Dİ-YE-RI-Hİ-M-TE-ZA-HE-RU-V-NE-A-LE-Y-Hİ-M-Bİ-E-L-İ-S-Mİ-VE-E-L-U-D-VE-Nİ-VE-İ-N-YE-E-TÜ-V-KÜ-M-Ü-SE-RA-Y-TÜ-FE-DU-V-HÜ-M-VE-HÜ-VE-MÜ-HA-RA MÜ-A-LE-Y-KÜ-M-İ-H-RA-CÜ-HÜ-M-E-FE-TÜ-V-Mİ-NÜ-V-NE-Bİ-BE-A-DI-E-L-Kİ-TE-Bİ-VE-TE-K-FÜ-RU-V-NE-Bİ-BE-A-DI-FE-ME-E-CE-ZE-Ü-ME-N-YE-F-A-LÜ-ZE-Lİ-KE-Mİ-N-KÜ-M-İ-LE-E-HI-Z-YÜ-Fİ-Y-E-L-HA-YE-VE-Tİ-E-L-DÜ-N-YE-E-VE-YE-V-ME-E-L-GI-YE-ME-Tİ-YÜ-RA-DÜ-V-NE-İ-LE-Y-E-ŞE-Dİ-E-L-A-ZE-E-Bİ-VE-ME-E-E-L-LE-HÜ-Bİ-ĞA-Fİ-Lİ-A-ME-E-TE-A-ME-LÜ-V-NE.
   .
   Q اَلْقُرْاَنُ اَلْكَرِيْمُ سُوْرَةُ اَلْبَقَرَةِ ٢ اَلْاَيَةِ ٨٥ عَدَدْ اَيَاَ تُهَاَ ٢٨٦
   .
   EL-GUR-ENÜ EL-KERIYMÜ SÜVRA’TÜ EL-BEGARA’Tİ [ 2️⃣ ] EL-EYETİ [ 8️⃣5️⃣ ] ADED EYE-ETÜHE-E [ 2️⃣8️⃣6️⃣ ]
   .
   BEGARA SÜVRA’Sİ EYET 8️⃣5️⃣DE EL-LEH SÜBHAENE’HÜ VE TEAELEYİN VEHY ETTİ’Ğİ HARF SAYI’SI 2️⃣2️⃣0️⃣
   .
   İYİ’CE GÖZ’LERİNİZİ AÇIN BAKIN EL-LEHÜ TEAELEY FÜRGAENÜ KERIYM’DEKİ SÜVRA’TÜ EL-BEGARA’Tİ EYET 8️⃣5️⃣DE 2️⃣2️⃣0️⃣HARF VEHY ET’Tİ TECVİYD’SİZ TEK TEK VEHIY’DEKİ EYET’LERDEKİ HARF’LERİ OKU’YUNCA 2️⃣2️⃣0️⃣HARFİ OKU’YORUZ SİZLER İSE
   .
   TECVIYD ŞİRKİ İLE GUR-ENÜ AZİYZİ OKU’DUĞUNUZDA RABİ TEAELEYİN VEHYİN’DEKİ EYET’LERDE OLMAYAN KAÇ’TANE HARF ILE-EVE EDİP OKUYOR’SUNUZ
   .
   BU YAP’TIĞINIZ AÇIK’ÇA EL-LEH AZE VE CELE’YE SAVAŞ AÇMAK’TIR AÇIKÇA SİZ HEPİNİZ TECVİYD ŞİRKİ ŞEDE TENVİYN İLE OKU’DUĞUNUZDA KENDİNİZİ RAB İLEH IALE-EN EDEREK TAEĞUVT OLUYOR’SUNUZ
   .
   İYİCE DİGAT EDİP BAKIN İNCELE’YİN TECVİYDİN ŞİRK OLDU’ĞUNU GÖZ’LERİNİZLE GÖRÜP ŞE-EHİD OLUN ÜŞENMEDEN BU YAZDIK’LARIMI OKU’YUN TECVİYD ŞİRKİ İLE OKU’DUĞUNUZ
   .
   ŞEYTAENİN VEHYİ’Nİ KARŞILAŞ’TIRIN GÖRECEK’SİNİZKİ SİZ’LER EL-LEH TEBE-ERAKE VE TEAELEYİN VEHY ETTİ’Ğİ EYET’LERİ DEĞİL TEM TERSİ ASLİNDA OKU’DUĞUNUZ ŞEYTAENİN SİZE VEHY ETTİ’Ğİ EYET’LERDİR YANİ
   .
   SİZİN TECVİYD ŞİRKİ ŞEDE TENVİYN HARAKE’LERİ İLE OKUDU’ĞUNUZUN EL-LEH CELE CELE-ELÜHÜ’NÜN VEHY ET’TİĞİ EYET’LERLE ALAKA’SI YOK’TUR HEPSİ ŞEYTAENİN UYDURMA’SI ŞİRK OLAN VEHIY’LERDİR ASLA VE ASLA KÜRE YUVARLAK OLMA’YAN KESİN’LİKLE VE KESİN’LİKLE DÜZ OLAN
   .
   DÜNYE-E’DAKİ TÜM İNSE-EN’LARI UYARI’YORUM UYANIN SİLKELENİN KENDİ’NİZE GELİN BİR’AN ÖNCE ŞİRKİNİZ’DEN DOLAYI EL-LEH  SÜBHAENE’HÜ VE TEAELEYE TEVBE EDİP HEMEN ŞİMDİ RAB AZE VE CELE’YE İYME-EN EDİN.
   .
   1️⃣RABİ TEAELEYİN VEHYİ GUR-ENİ AZİYZ’DEKİ EYET’LERİ RENK’Lİ OLARAK OKU’YUN.
   .
   .
   2️⃣EL-LEH AZE VE CELE’NİN VEHYİ GUR-ENİ KERIYM’DEKİ EYET’LERİ RENK’Lİ PDF OLARAK OKU’YUN.
   .
   .
   3️⃣TECVİYDİN ŞİRK OLDU’ĞUNU DİGAT’LİCE OKU’YUN DÜŞÜNÜN.
   .
   .
   ASLA VE ASLA YUVARLAK KÜRE OLMAYAN KESİN’LİKLE VE KESİN’LİKLE DÜZ ️OL️AN YER’YÜZÜNDE 1️⃣3️⃣6️⃣6️⃣SENE İÇİNDE BİR İLK اَلْلَهُ أَكْبَرُ EL-LEHÜ EKBER.
   .
   begara süvrasi eyet 8️⃣5️⃣ bu asırda kendini müslim sanan 2 milyar inse-en müslim değil kefir ebedi cehenemliktir hepsi gur-eni kerıymdeki eyetler tecviyd şirki şede tenviyn ile okuyup yazıyor.
   .
   Q شَيْخْ اِبْرَاَهِيْمْ رَضِىَ اَلْلَهُ عَنْهُ
   .
   Ş🅴🆈🅷 ⓘ🅱️🆁🅰️🅴🅷ⓘ🆈Ⓜ️ 🆁🅰️🅳🅸🆈🅴 🅴🅻❤️🅻🅴🅷Ü 🅰️🅽🅷Ü.
   .
   bizi bu sahıyfe’lerde takip edin beğenin paylaşın herkese tevsiye edin duyurun.
   .
   .
   .
   .

   Public image - 00:00:00

   Not Specified

   Veto is a completely independent social media site that relies on community donations. If you get value from this website, consider making a donation to help cover the monthly costs of this platform.
   £69.53
   £500
   Follow me @veto_social where I'll post stats, updates & activity.