begara süvrasi eyet 61 tecviyd şede tenviyn harakesi şirktir siz kefirler el-lehin eyetlerini okumuyorsunuz

  ŞEDE TENVİYN TECVİYD ŞİRK’TİR TECVİYD’SİZ VEHY GUR-ENÜ KERIYM BEGARA SÜVRA’Sİ EYET 6️⃣1️⃣
  .
  Q وَاِذْ قُلْتُمْ يَمُوْسَىْ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىْ طَعَاَمِ وَحِدَ فَاَدْعُ لَنَاَ رَبُكَ يُخْرِجْ لَنَاَ مِمَاَ تُنْبِتُ اَلْاَرْضُ مِنْ بَقْلِهَاَ وَقِثَاَيِهَاَ وَفُوْمِهَاَ وَعَدَسِهَاَ وَبَصَلِهَاَ قَاَلَ اَتَسْتَبْدِلُوْنَ اَلْذِىْ هُوَ اَدْنَىْ بِاَلْذِىْ هُوَ خَيْرُ اِهْبِطُوْاَ مِصْرَاَ فَاِنْ لَكُمْ مَاَ سَاَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ اَلْذِلَةُ وَاَلْمَسْكَنَةُ وَبَاُوْ بِغَضَبِ مِنْ اَلْلَهِ ذَلِكَ بِاَنْهُمْ كَاَنُوْاَ يَكْفُرُوْنَ بِاَيَتِ اَلْلَهِ وَيَقْتُلُوْنَ اَلْنَبِيِنَ بِغَيْرِ اَلْحَقِ ذَلِكَ بِمَاَ عَصَوْاَ وَكَاَنُوْاَ يَعْتَدُوْنَ
  .
  VE İZ GULTÜM YEMÜVSEY LEN NESBİRA ALEY TA-AEMİ VE HIDE FE-ED-U LENE-E RABÜKE YÜHRIC LENE-E MİME-E TÜNBİTÜ EL-ERDU MİN BEGLİHE-E VE GISE-EYİHE-E VE FÜVMİHE-E VE ADESİHE-E VE BESALİHE-E GAELE ETESTEBDİLÜVNE EL-ZİY HÜVE EDNEY BİEL-ZİY HÜVE HAYRU İHBİTUV-E MİSRAE FEİN LEKÜM ME-E SE-ELTÜM VE DURIBET ALEYHİM EL-ZİLETÜ VE EL-MESKENETÜ VE BEÜV BİĞADABİ MİN EL-LEHİ ZELİKE BİENHÜM KE-ENÜV-E YEKFÜRUVNE BİEYETİ EL-LEHİ VE YEGTÜLÜVNE EL-NEBİYİNE BİĞAYRI EL-HAGI ZELİKE BİME-E ASAV-E VE KE-ENÜV-E YEATEDÜVNE.
  .
  Q وَاِ ذْ قُ لْ تُ مْ ىَ مُ وْ سَ ىْ لَ نْ نَ صْ بِ رَ عَ لَ ىْ طَ عَ اَ مِ وَحِ دَ فَ اَ دْ عُ لَ نَ اَ رَبُ كَ ىُ خْ رِجْ لَ نَ اَ مِ مَ اَ تُ نْ بِ تُ اَ لْ اَ رْضُ مِ نْ بَ قْ لِ هـَ اَ وَ قِ ثَ اَ ىِ هـَ اَ وَ فُ وْ مِ هـَ اَ وَعَ دَ سِ هـَ اَ وَ بَ صَ لِ هـَ اَ قَ اَ لَ اَ تَ سْ تَ بْ دِ لُ وْ نَ اَ لْ ذِ ىْ هـُ وَ اَ دْ نَ ىْ بِ اَ لْ ذِ ىْ هـُ وَ خَ ىْ رُ اِ هـْ بِ طُ وْ اَ مِ صْ رَ اَ فَ اِ نْ لَ كُ مْ مَ اَ سَ اَ لْ تُ مْ وَ ضُ رِبَ تْ عَ لَ ىْ هـِ مْ اَ لْ ذِ لَ تُ وَ اَ لْ مَ سْ كَ نَ تُ وَ بَ اُ وْ بِ غَ ضَ بِ مِ نْ اَ لْ لَ هـِ ذَ لِ كَ بِ اَ نْ هـُ مْ كَ اَ نُ وْ اَ ىَ كْ فُ رُ وْ نَ بِ اَ ىَ تِ اَ لْ لَ هـِ وَ ىَ قْ تُ لُ وْ نَ اَ لْ نَ بِ ىِ نَ بِ غَ ىْ رِ اَ لْ حَ قِ ذَ لِ كَ بِ مَ اَ عَ صَ وْ اَ وَ كَ اَ نُ وْ اَ ىَ عْ تَ دُ وْ نَ
  .
  VE İ Z GU L TÜ M YE MÜ V SE Y LE N NE S Bİ RA A LE Y TA A E Mİ VE HI DE FE E D U LE NE E RA BÜ KE YÜ H RI C LE NE E Mİ ME E TÜ N Bİ TÜ E L E R DU Mİ N BE G Lİ HE E VE GI SE E Yİ HE E VE FÜ V Mİ HE E VE A DE Sİ HE E VE BE SA Lİ HE E GA E LE E TE S TE B Dİ LÜ V NE E L Zİ Y HÜ VE E D NE Y Bİ E L Zİ Y HÜ VE HA Y RU İ H Bİ TU V E Mİ S RA E FE İ N LE KÜ M ME E SE E L TÜ M VE DU RI BE T A LE Y Hİ M E L Zİ LE TÜ VE E L ME S KE NE TÜ VE BE Ü V Bİ ĞA DA Bİ Mİ N E L LE Hİ ZE Lİ KE Bİ E N HÜ M KE E NÜ V E YE K FÜ RU V NE Bİ E YE Tİ E L LE Hİ VE YE G TÜ LÜ V NE E L NE Bİ Yİ NE Bİ ĞA Y RI E L HA GI ZE Lİ KE Bİ ME E A SA V E VE KE E NÜ V E YE A TE DÜ V NE.
  .
  Q [ ١ اَلْقُرْاَنُ اَلْمُبِيْنُ ٢ سُوْرَةُ اَلْبَقَرَةِ [ ٢ ] ٣ اَلْاَيَةِ [ ٦١ ] ٤ عَدَدْ اَيَاَ تُهَاَ [ ٢٨٦
  .
  1️⃣EL-GUR-ENÜ EL-MÜBİYNÜ 2️⃣SÜVRA’TÜ EL-BEGARA’Tİ [ 2️⃣ ] 3️⃣EL-EYETİ [ 6️⃣1️⃣ ] 4️⃣ADED EYE-ETÜHE-E [ 2️⃣8️⃣6️⃣ ]
  .
  BEGARA SÜVRA’Sİ EYET 6️⃣1️⃣DE EL-LEH SÜBHAENE’HÜ VE TEAELEYİN VEHY ETTİ’Ğİ HARF SAYI’SI 2️⃣5️⃣1️⃣
  .
  İYİ’CE GÖZ’LERİNİZİ AÇIN BAKIN EL-LEHÜ TEAELEY FÜRGAENÜ KERIYM’DEKİ SÜVRA’TÜ EL-BEGARA’Tİ EYET 6️⃣1️⃣DE 2️⃣5️⃣1️⃣HARF VEHY ET’Tİ TECVİYD’SİZ TEK TEK VEHIY’DEKİ EYET’LERDEKİ HARF’LERİ OKU’YUNCA 2️⃣5️⃣1️⃣HARFİ OKU’YORUZ SİZLER İSE
  .
  TECVIYD ŞİRKİ İLE GUR-ENÜ AZİYZİ OKU’DUĞUNUZDA RABİ TEAELEYİN VEHYİN’DEKİ EYET’LERDE OLMAYAN KAÇ’TANE HARF ILE-EVE EDİP OKUYOR’SUNUZ
  .
  BU YAP’TIĞINIZ AÇIK’ÇA EL-LEH AZE VE CELE’YE SAVAŞ AÇMAK’TIR AÇIKÇA SİZ HEPİNİZ TECVİYD ŞİRKİ ŞEDE TENVİYN İLE OKU’DUĞUNUZDA KENDİNİZİ RAB İLEH IALE-EN EDEREK TAEĞUVT OLUYOR’SUNUZ
  .
  İYİCE DİGAT EDİP BAKIN İNCELE’YİN TECVİYDİN ŞİRK OLDU’ĞUNU GÖZ’LERİNİZLE GÖRÜP ŞE-EHİD OLUN ÜŞENMEDEN BU YAZDIK’LARIMI OKU’YUN TECVİYD ŞİRKİ İLE OKU’DUĞUNUZ
  .
  ŞEYTAENİN VEHYİ’Nİ KARŞILAŞ’TIRIN GÖRECEK’SİNİZKİ SİZ’LER EL-LEH TEBE-ERAKE VE TEAELEYİN VEHY ETTİ’Ğİ EYET’LERİ DEĞİL TEM TERSİ ASLİNDA OKU’DUĞUNUZ ŞEYTAENİN SİZE VEHY ETTİ’Ğİ EYET’LERDİR YANİ
  .
  SİZİN TECVİYD ŞİRKİ ŞEDE TENVİYN HARAKE’LERİ İLE OKUDU’ĞUNUZUN EL-LEH CELE CELE-ELÜHÜ’NÜN VEHY ET’TİĞİ EYET’LERLE ALAKA’SI YOK’TUR HEPSİ ŞEYTAENİN UYDURMA’SI ŞİRK OLAN VEHIY’LERDİR ASLA VE ASLA KÜRE YUVARLAK OLMA’YAN KESİN’LİKLE VE KESİN’LİKLE DÜZ OLAN
  .
  DÜNYE-E’DAKİ TÜM İNSE-EN’LARI UYARI’YORUM UYANIN SİLKELENİN KENDİ’NİZE GELİN BİR’AN ÖNCE ŞİRKİNİZ’DEN DOLAYI EL-LEH  SÜBHAENE’HÜ VE TEAELEYE TEVBE EDİP HEMEN ŞİMDİ RAB AZE VE CELE’YE İYME-EN EDİN.
  .
  1️⃣RABİ TEAELEYİN VEHYİ GUR-ENİ AZİYZ’DEKİ EYET’LERİ RENK’Lİ OLARAK OKU’YUN.
  .
  .
  2️⃣EL-LEH AZE VE CELE’NİN VEHYİ GUR-ENİ KERIYM’DEKİ EYET’LERİ RENK’Lİ PDF OLARAK OKU’YUN.
  .
  .
  3️⃣TECVİYDİN ŞİRK OLDU’ĞUNU DİGAT’LİCE OKU’YUN DÜŞÜNÜN.
  .
  .
  ASLA VE ASLA YUVARLAK KÜRE OLMAYAN KESİN’LİKLE VE KESİN’LİKLE DÜZ ️OL️AN YER’YÜZÜNDE 1️⃣3️⃣6️⃣6️⃣SENE İÇİNDE BİR İLK اَلْلَهُ أَكْبَرُ EL-LEHÜ EKBER.
  .
  begara süvrasi eyet 6️⃣1️⃣ tecviyd şirktir şede harakesi şirktir tenviyn harakesi şirktir siz kefirler el-lehin eyetlerini okumuyorsunuz uyanın.
  .
  Q شَيْخْ اِبْرَاَهِيْمْ رَضِىَ اَلْلَهُ عَنْهُ
  .
  Ş🅴🆈🅷 ⓘ🅱️🆁🅰️🅴🅷ⓘ🆈Ⓜ️ 🆁🅰️🅳🅸🆈🅴 🅴🅻❤️🅻🅴🅷Ü 🅰️🅽🅷Ü.
  .
  bizi bu sahıyfe’lerde takip edin beğenin paylaşın herkese tevsiye edin duyurun.
  .
  .
  .
  .

  Public image - 00:00:00

  Not Specified

  Veto is a completely independent social media site that relies on community donations. If you get value from this website, consider making a donation to help cover the monthly costs of this platform.
  £69.53
  £500
  Follow me @veto_social where I'll post stats, updates & activity.